Перник
За град Перник
0138
Релефът на котловината е разнообразен. Южните склонове са полегати и голи, докато северните са по-стръмни и обрасли с растителност.
Всичко за град Перник